LED指示灯交替一闪一闪

一闪一闪代表运动控制卡工作正常。

请用酒精擦拭金手指和清理PCI插槽。

如无法解决请更换PCI插槽或者更换电脑。